Bootstrap Case

Kullanıcı deneyimi araştırma yöntemleri ve eğitimi

TÜBİTAK 1001 Projesi | 2020-2021

Bu proje, COVID-19 salgınının getirdiği sosyal izolasyon koşulları altında uzaktan sürdürülmekte olan kullanıcı deneyimi (UX - User Experience) araştırma pratiklerini incelemeyi amaçladı. Bu kapsamda var olan uzaktan araştırma yöntem ve araçları tarandı, küresel bağlamda konuya ilişkin profesyonellerin görüş ve deneyimlerini paylaştığı salgının ilk altı aylık döneminde yayınlanan blog yazıları incelendi ve Türkiye bağlamında alanda faaliyet yürüten 7 firmanın gerçekleştirdiği pratikler, yönetici ve çalışanlarıyla yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla araştırıldı. Proje sonuçlarına göre, salgın koşullarının gerektirdiği uzaktan çalışma ortamı, kullanıcı deneyimi araştırmasını planlama, örneklem kapsayıcılığı, katılımcıyla uyumlanma, bağlam gözlemi, etkileşimli araştırma ortamı ve ekip içi iletişim gibi konularda zorluklar yaşatmakla birlikte, araştırmanın mekândan bağımsız yürütülebilmesi, katılımcı yönetimi ve sistemli çalışma konularında da çeşitli avantajlar ve imkanlar sağladı. Ayrıca, kullanıcı deneyimi araştırması kurgusunda, firmaların belirlediği araştırma sorusu ve araştırma ihtiyacını belirleme çalışmalarının, müşteri firmanın kullanıcı deneyimi araştırmasına yaklaşımının ve araştırmacının alt yapısının önemli rolü olduğu görüldü. Bu alandaki ‘araştırma geçerliliği’ tanımlarının bilimsel kabullerden belli noktalarda ayrıştığı saptandı. Proje sonucu edinilen bulgular doğrultusunda, uzaktan kullanıcı deneyimi araştırması pratiğinde yaşanan süreçler, kullanılan yöntemler ve araçlar tespit edildi. Son olarak, edinilen bilgiler doğrultusunda uzaktan kullanıcı araştırmasında göz önünde bulundurulması gereken konulara ilişkin bir çerçeve oluşturuldu ve bu doğrultuda kullanıcı deneyimi araştırmasını uzaktan yürütmeyi destekleyici bir rehber geliştirildi. Rapor Linki: https://app.trdizin.gov.tr/proje/TWpFME16VTE/kullanici-deneyimi-arastirmasi-surecini-uzaktan-gerceklestirmeyi-destekleyici-bir-rehber-gelistirilmesi

Bootstrap Case

Bir Eğitim Amacı Olarak Kullanıcı Deneyimi Modelleme

BAP 1/AGEP Projesi | 2017 - 2019

Günümüzde Kullanıcı Deneyimi (UX) ürün başarısı için önemli bir çalışma alanı olarak öne çıkmaktadır. Ürün başarısının değerlendirilmesi ve deneyime yönelik tasarım yapılabilmesi için deneyimlerin araştırma yöntemleri ile modellenmesi hem çalışma pratiği hem de konuya ilişkin bilimsel gelişim açıdan önem taşır Kullanıcı deneyimini modelleyebilmek için deneyime ilişkin veriler kullanıcı araştırması yöntemleri ile toplanır, toplanan veriler modellerin geliştirilmesi için bilgi girdisi sağlar. Bu nedenle etkili modelleme, araştırma yöntemlerine hakimiyet gerektirir ve bu da tasarım eğitimi çerçevesinde önemle ele alınması gereken bir konudur. Kullanıcı deneyimi tasarımı Türkiye’de yeni yerleşmekte olan bir alandır. Alana yönelik eğitim programı bulunmaması ve buna bağlı olarak yetişmiş iş gücünün azlığı pratiğin sürdürülebilmesi anlamında önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. Etkileşim tasarımı alanı kullanıcı deneyimi modellemesi konusunda deneyim sahibi olan araştırmacılara ihtiyaç duyar. Dolayısıyla kullanıcı deneyimi modelleme tekniklerinin alana ilgi duyan araştırmacılara öğretilmesi büyük önem taşır. Bu doğrultuda, projenin amacı kullanıcı deneyimi modelleme yöntemlerinin eğitime aktarılması için eğitim stratejileri ve modeli geliştirmektir. Bu kapsamda ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü bünyesinde deneysel bir yüksek lisans dersi geliştirilmiştir ve ders süreci ve sonrasında öğrencilerden edinilen geribildirim yolu ile eğitim stratejileri belirlenmiştir.