<img src="/en/system/files/Projects/2015_bsh_2.png" width="1191" height="677" data-mce-src="/en/system/files/Projects/2015_bsh_2.png" /><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span><span id="__caret">_</span>Bootstrap Case

Buzdolabı İç Hacim Tasarımında Genişlik Algısı

ARÇELİK A.Ş., Eskişehir Buzdolabı İşletmesi | 2012

Çalışmanın amacı, buzdolabı tasarımında ferahlık algısı boyutlarını tespit etmek ve bu algıya etki eden ürün özelliklerini belirlemektir. Çalışma birbirini takip eden iki aşamadan oluşmuştur. Birinci aşamada, dört farklı buzdolabı 30 katılımcı tarafından laboratuvar ortamında değerlendirilmiş ve bu yolla algılanan ferahlık boyutları belirlenmiştir. İkinci aşamada, Arçelik tarafından birinci aşama çıktıları göz önünde bulundurularak geliştirilen yeni buzdolabı tasarımları, ferahlık algısı boyutları gözetilerek değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda yeni buzdolabı tasarımları için yatırım kararları alınırken dikkate alınması gereken yönlendirmeleri içeren bir rehber geliştirildi.

Bulaşık Makinesi Kullanımında Algılanan Değerler ve Karşılaştırmalı Ürün İncelemesi

ARÇELİK A.Ş., Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi | 2011

Bu çalışmada bulaşık makinesinde fark yaratan özelliklerin ortaya konulması ve firma tarafından geliştirilen iki makinenin algılanan değerler bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada veriler, altı farklı makinenin, laboratuvar ortamında, 32 katılımcı tarafından değerlendirilmesi yoluyla edinilmiştir. Çalışma sonucunda bulaşık makinesinde iç ve dış tasarımı iyileştirmede ve yeni tasarımlarda göz önünde bulundurulması gereken, rekabette fark yaratabilecek tasarım prensipleri önerilmiştir.

Bulaşık Makinesi Yükleme Sistemi Değişikliklerinin İncelenmesi

ARÇELİK A.Ş., Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi | 2010

Bu çalışmada, yeni yükleme sistemi prototipi, daha önceki sistemler ile birlikte laboratuvar ortamında değerlendirilmiştir. Çalışma 30 kişi ile gerçekleştirilmiş, daha önceki çalışmalarda elde edilen ölçütler çerçevesinde başarı ölçeği değerlendirmesi uygulanmıştır. Odaklanılan kavramlar açısından prototipin göreceli başarısı ölçülmüştür.

Midibüslerde Algılanan Değerler

TEMSA A.Ş | 2008

Bu çalışmanın amacı, algılanan kalite değişkenleri ve ürün bileşenleri arasındaki ilişkilerini ve kullanıcı değerlendirme kriterleri tanımlamak ve midibüs iç ve dış tasarım sırasında firmaya yol gösterecek genel tasarım kurallarını ortaya çıkarmak ve tanımlamaktır. Bu çalışmada birbirini tamamlayan iki yöntem çalışmada kullanılmıştır. İlk aşamada, midibüs sürücü ve yolcu incelemelerine dayalı karşılaştırmalı bir laboratuvar çalışması ile iki rakip firmanın modelleri değerlendirilmiştir. Bu şekilde, algılanan kalitede baskın olan özellikler ve kullanıcı tercihlerini etkileyen ana ürün bileşenleri sınıflandırılmıştır. İkinci aşamada tasarım sürecine entegre edilecek şekilde, tasarımcılar için, bulguları ve ilişkileri temsil edecek bir bilgi sisteminin geliştirilmiştir. Çalışma sonunda, ürün bileşenleri ve algılanan değerler arasındaki karmaşık ilişkiler, net görseller ve sunum biçimi ile gösterilmiştir.

Bulaşık Makinesi Yükleme Sistemi Saha Testleri

ARÇELİK A.Ş., Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi | 2008

Bu çalışmada, yeni geliştirilen bulaşık makinesi yükleme sisteminin kullanıcı beklentileri ve kullanım alışkanlıklarına uygunluğu değerlendirilmiştir. Çalışma, dört hafta süreyle, farklı illerdeki toplam 51 kullanıcı ile gerçekleştirilmiştir. Kullanıcıların kendi bulaşık makinelerine yeni yükleme sistemleri yerleştirilmiş ve deneyimleri gözlenmiştir. Tasarıma yön vermesi amacı ile, kullanıcıların süre boyunca yaşadıkları tüm deneyimleri farklı tekniklerle derinlemesine sorgulanmıştır.

Minivan Kabin Tasarımında Algılanan Kalite ve Konfor

TOFAŞ | 2007

Proje, yakın gelecekte geliştirilmesi düşünülen, ‘minivan’ araç iç tasarımlarını katma-değer artışı sağlayacak bulgularla desteklemeyi hedeflemiştir. Bu amaç doğrultusunda literatürde farklı şekillerde tartışılan, ‘algılanan kalite’ kavramı ötesine geçilerek ‘algılanan değerler’ kavramı çalışmaya model oluşturacak şekilde geliştirildi.İlk olarak kullanıcıların satın alma sırasında hangi bileşenleri ne tip inceleme davranışlarıyla değerlendirmeye çalıştıklarına odaklanılmış ve farklı araç modellerinin kullanıcılar tarafından nasıl incelendiği ve değerlendirme kriterleri 3 farklı satış noktasında yerleştirilen kameralar ve mülakatlarla incelenmiştir.Daha sonra araç rakip firmalara ait iki araçla birlikte laboratuvarda kullanıcıların katılımıyla değerlendirilerek hangi değerlerin ve bileşenlerin öne çıktığı üzerinde durulmuştur. Tamamlayıcı olarak ‘göz izleme yöntemiyle’ katılımcıların 2 boyutlu görsel malzemeyi inceleme biçimleri daha derinlemesine araştırılmıştır.Önceki aşamalarda kalite – malzeme ve tasarım özellikleri arasında saptanan ilişkiler deneysel çalışmalarla ayrıntılı olarak incelenmiş ve doğrulanmaya çalışılmıştır. Çalışma sonuçlarının mümkün olduğu kadar etkin bir şekilde tasarıma girdi sağlaması için somut önerilerden çok tasarım prensipleri üzerinde durulmuştur.

Bulaşık Makinesi Yükleme Sistemi için Kullanıcı Gereksinim ve Tercihlerinin Saptanması ve Karşılaştırmalı İnceleme

ARÇELİK A.Ş., Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi | 2007

Yeni üretilecek olan bir bulaşık makinası yükleme sisteminin kullanıcı odaklı yöntemlerden yararlanılarak kullanıcıların gereksinim ve tercihlerine cevap verecek şekilde geliştirilmesi hedeflenmiştir. İlk aşamada kullanıcıların bulaşık yükleme alışkanlıkları, katılımcıların yükleme sistemi kullanım fotoğrafları üzerine mülakat yapılarak irdelenmiştir. Daha sonra katılımcıların farklı yükleme sistemlerini karşılaştırmaları ile firma ve rakip ürünlerde kullanılan sistemlerin farklı özellikleri kullanıcı gözünden derinlemesine değerlendirilmiştir. Daha sonra bir anket çalışmasıyla laboratuvar çalışmasının sonuçları ve çalışma başlangıcında ortaya konulan araştırma soruları detaylı olarak ele alınmıştır.Elde edilen bulgularla yükleme sistemlerinde kritik olabilecek ilişkiler ve değerlere ilişkin bir model kurulmuştur. Bu bilgiler ışığında maliyet ve esneklik gibi kavramlara bağlı olarak kademelendirilmiş temel öneriler ve prensipler geliştirilmiştir. Çalışmanın tüm bulgu ve sonuçlarının Arçelik’e aktarılmasının ardından firma tasarımı geliştirerek prototip üretmiştir. Geliştirilen bu prototip iki rakip ürünle beraber son bir kullanıcı testine alınmışve yeni üründe amaçlananlara ulaşıldığı niceliksel olarak ortaya koyulmuştur.