UTEST Kullanıcı araştırmalarında 10 yıldan fazla deneyimBİLTİR-UTEST Ürün Kullanılabilirlik Test Birimi


Yeni Ürün Değerlendirmesi

Projeler;

 

Yeni Geliştirilen Bulaşık Makinalarının Saha Testi Yöntemiyle, Kullanıcı Kabulü Açısından Değerlendirilmesi

ARÇELİK A.Ş., Ankara Bulaşık Makinası İşletmesi | 2010

Çalışmanın amacı, firma tarafından geliştirilen üç yeni bulaşık makinesi tasarımının katılımcılar tarafından ne derece gerekli bulunduğu, ne ölçüde algılandığı ve benimsendiğinin saptanmasıdır.

Çalışma, katılımcıların bulaşık yıkama ile ilgili alışkanlıklarının analizi ile başlamış, kaygılarına ve beklentilerine odaklanılmış, sekiz haftalık kullanımda adaptasyon ve kullanım incelenmiş ve tüm bunların analizi ile de olası tasarım kriterleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Çalışmanın yürütüldüğü gerçek kullanım ortamı dışında 103 katılımcıyla bulaşık makinesinde kullanıcı önceliklerinin belirlenmesini hedefleyen anket çalışması yürütülmüştür.

 


 

 

'Techtouch' Bulaşık Makinasının Saha Testi Yöntemiyle, Kullanıcı Kabulü, Kullanışlılık ve Kullanım Kolaylığı Açısından Değerlendirilmesi

ARÇELİK A.Ş., Ankara Bulaşık Makinası İşletmesi | 2007

Daha önceden tasarım ve uygulama aşamasında işbirliği yapılan Techtouch bulaşık makinası prototiplerinin  gerçek kullanım şartlarında değerlendirilimesi için bir saha çalışması yürütülmüş ve arayüz, bulaşık yerleşimi, kullanışlılık, teknoloji kabulü, güven, algılanan değerler gibi kavramların incelenmesi hedeflenmiştir. Geliştirilen prototip, yirmi kullanıcı tarafından 1,5 ay süreyle kullanılmış ve ev ziyaretleri, günlükler ve telefon görüşmeleri gibi tekniklerle kullanım gözlemlenmiştir.

Sonraki aşamada saha çalışmasında kullanımla ilgili doğrudan gözlenemeyen bazı noktalar on kullanıcının katılımıyla gerçekleştirilen laboratuvar çalışmasında irdelenmiştir. Böylece yapılan tasarım değişikliklerinin ne ölçüde amacına ulaştığı kontrol edilmiş ve kullanıcıların farkında olmadığı için rapor edemediği ya da sorun olarak görmediği kullanım problemleri de ortaya çıkarılmıştır.

Son olarak tüm çalışma boyunca farklı tekniklerle sorgulanmaya çalışılan kullanıcı beklentileri, kullanım alışkanlıkları, edinlen izlenimler ve tatmin seviyesi doğrultusunda arayüz, kullanım kılavuzu, satış sırasında sunulan tanıtıcı dökümanlar, hem kullanılabilirlik hem duyulan güven açısından ele alınarak öneriler geliştirilmiştir.

 

‘Techtouch’ Bulaşık Makinası için Analiz, Tasarım ve Modelleme – Otomatik Seçim Sürecinin Kullanıcıya Aktarılması

ARÇELİK A.Ş. Ankara Bulaşık Makinası İşletmesi | 2006

Arçelik 62191 – ‘Techtouch’ Bulaşık Makinasının ürün geliştirme sürecinin erken safhalarında, arayüz taslakları üzerine hızlı bir uzman analizinin ardından tasarımın beraber gözden geçirildiği bir proje yürütülmüştür. Arayüzü konvansiyonel arayüzlerden ayıran en önemli özellik bulaşık makinasının otomatik program seçimi yapması ve bu sürecin kısıtlı bir alfanümerik gösterge alanı kullanılarak kullanıcıya aktarılması gereksinimidir.

Çalışmanın ilk aşamasında temel tasarım kararları incelenerek karar verilmesi gereken arayüz detayları saptanmıştırve seçim süreci boyunca hangi bilgileri kullanıcıya vermesi gerektiği konusunda firma ile görüşmeler yapılmıştır. Çalışma sonunda otomatik seçim sürecinin aktarılma şekli ve yapılması gereken donanım değişkliklerine göre farklılaşan üçkademede toplam beşarayüz önerisi yapılmıştır. Kullanılabilirlik açısından önemli artıları olan ancak mevcut teknik alt  yapıya uygun olmayan önerilerle, eldeki donanımın en iyi şekilde kullanılmaya çalışıldığı öneriler arasında yapılan değerlendirmeyle bir öneri grubu seçilerek Arçelik tarafından uygulamaya geçilmiştir. Detaylandırılan öneri daha sonra tekrar gözden geçirilerek saha çalışmasına hazır hale getirilmiştir.


‘Tek Tuş’ Kavramına Uygun Alternatif Bulaşık MakinasıArayüzlerinin Algoritmalarının Geliştirilmesi, Tasarlanması ve Modellenmesi

ARÇELİK A.Ş. Ankara Bulaşık Makinası İşletmesi | 2005

Firma hedefleri çerçevesinde kontrolü ‘tektuş’ olarak tanımlanabilecek bulaşık makinesi modeli için arayüz önerileri oluşturulması talep edilen çalışmada, üst segment için farklı ek işlevlere sahip bir ekranlı model ve alt segmentte konumlandırılacak, işlevsel açıdan sade bir ekransız model geliştirilmesi hedeflenmiştir.

İlk aşamada, farklı ‘tek tuş’ kavramlarının tanımı ve analizi yapılmış, iki modelde de işlevsel yapıya ilişkin gereksinimler belirlenmiştir. Bu aşamada piyasada var olan Arçelik bulaşık makinası kullanıcı arayüzlerinin akış diyagramları incelenerek ürün gamında tutarlılık dikkate alınmıştır.

Daha sonra bu temel üzerinden iş analizi yöntemiyle alternatifler oluşturulmuş ve 1 ekranlı ve 4 ekransız model en ince ayrıntısına geliştirilerek bilgisayar ortamında prototiplenmiştir.